Biografija

Prof. dr Dragan Stojanov

Prof. dr Dragan Stojanov, šef predmeta Radiologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, gde je i odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom ”Neaneurizmatske subarahnoidne hemoragije” 2005. godine. Predavač je i član ispitne komisije na Subspecijalističkim studijama iz Neuroradiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i recenzent brojnih naučnih radova.

Na usavršavanju iz Interventne neuroradiologije proveo je 3 meseca u bolnici Lariboizer u Parizu. U periodu od 2001 – 2003. godine radio je u Univerzitetskoj bolnici Erazmus MC u Roterdamu. Završio je kurseve Evropskog udruženja neuroradiologa, čiju diploma poseduje, Evropskog udruženja za magnetnu rezonancu u medicini i biologiji, kao i kurseve interventne neuroradiologije (WLNC) u Buenos Ajresu (2014.), Čikagu (2015.) i Šangaju (2016.)

Održao je više predavanja i usmenih prezentacija radova na Kongresima Evropskog udruženja radiologa i Evropskog udruženja neuroradiologa, kao i više poster prezentacija na Evropskim i svetskim kongresima.
Prof. dr Dragan Stojanov je održao više predavanja po pozivu i na nacionalnim kongresima, simpozijumima i u naučnim ustanovama, ali i učestvovao u organizaciji brojnih naučnih skupova.

Predsednik je Udruženja neuroradiologa Srbije, član Evropskog udruženja radiologa (ESR), Evropskog udruženja neuroradiologa (ESNR), Udruženja Kardiovaskularnih i Interventnih Radiologa Evrope (CIRSE), Udruženja radiologa Srbije, Udruženja neuroradiologa Srbije i Društva intervntnih radiologa Srbije.
U okviru Evropskog udruženja radiologa (ESR), aktivni je član Leadership Institute of ESR, član je Nadzornog odbora i Subkomiteta za standarde ESR (Audit and Standards Subcommitee ofESR). Takođe je član Uređivačkog odbora ESR (e-learning Editorial Board of ESR). U okviru Evropskog udruženja neuroradiologa (ESNR) član je pravnog odbora (The rules Commitee).