Biografija

Dr Ivana Marković – specijalista radiologije

Dr Ivana Marković diplomirala je na Medicinskom fakultetu 1990. godine, a specijalizaciju završila 1996. godine. Iz oblasti radiologije odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom “Značaj magnetne rezonance u dijagnostici kongenitalih malformacija mozga” na Medicinskom fakultetu u Nišu 2013. godine. Započela je subspecijalizaciju iz oblasti Neuroradilogije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 2016. godine.

Kontinuiranim stručnim usavršavanjem, dr Ivana Marković uspeva da bude učesnik i predavač na raznim kongresima i simpozijumima u Srbiji i inostranstvu.

Dr Ivana Marković uspeva da stečeno znanje prenese na druge, kao konsultant i supervisor, u Londonu i Kuvajtu.
Od 1996. godine radi radi na poslovima CT i MRI dijagnostike, vodeći je radiolog za pedijatrijski CT/MRI u Kliničkom centru Niš, Centar za radiologiju. Od 2010. godine načelnik je odeljenja za kompjuterizovanu tomografiju dijagnostike u Centru za radiologiju Kliničkog centra Niš.

 

Član je udruženja:

 

  • Srpskog lekarskog društva (SLD)
  • Evropskog društva radiologa (ESR)
  • Evropskog društva neuroradiologa (ESNR)
  • Društva neuroonkologa Srbije